Đại Diện Giám Định

Khi Trung tâm phát hiện ra các hành vi xâm phạm quyền tác giả của các thành viên, chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho thành viên đồng thời thu thập các chứng cứ chứng minh cho hành vi sai phạm, trong đó việc giám định là việc tối cần thiết phải thực hiện. Việc giám định là sự xác định một cách chính xác về sự xâm phạm đó một cách hợp pháp, có căn cứ. Ngay cả các cơ quan chức năng cũng yêu cầu chứng minh bằng Phiếu giám định vi phạm sở hữu trí tuệ tại Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ Việt Nam – phiếu này chính là kết quả của hoạt động giám định sở hữu trí tuệ.

Việc giám định về sở hữu trí tuệ là việc các tổ chức, cá nhân có khả năng sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đanh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. (Theo khoản 1, điều 201, Luật sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009). Giám định sở hữu trí tuệ có vai trò hỗ trợ cho việc đánh giá, kết luận một hành vi có được coi là xâm phạm sở hữu trí tuệ hay không và kết luận các vấn đề liên quan về hành vi xâm phạm. Hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ chỉ là giám định pháp lý chứ không phải là giám định kỹ thuật.

Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc TGSLAWFIRM, với trợ giúp pháp lý là Công ty Luật TNHH TGS, có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp, có uy tín; đảm bảo việc giám định cho các tác giả diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Trung tâm sẽ giúp cho các tác giả thành viên có tác phẩm bị xâm phậm chuẩn bị các văn bản yêu cầu giám định với các nội dung như:

– Người giám định

– Căn cứ yêu cầu giám định;

– Nội dung yêu cầu giám định;

– Các mẫu cần giám định;

– Các tài liệu chứng minh về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tác phẩm, các đối tượng quyền liên quan;

– Các tài liệu liên quan khác.

Khi có kết quả giám định, Trung tâm sẽ báo cáo cho các tác giả thành viên và tiếp tục thực hiện tiến hành các biện pháp bảo vệ tiếp theo.